REGULAMENT DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI DE TALENTE ”LICELIADA”

Organizator: Godmother

București, 2016

 

 

  1. Introducere  și  definiții

Organizatorul concursului este GODMOTHER S.R.L., persoană juridică română, cu sediul in Bucuresti, sect. 2, Strada Dragos Voda, nr. 44,  înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/9233/19.11.1997, CUI 9997589, atribut fiscal RO, cont bancar nr. RO52BRDE426SV60658044450 deschis la B.R.D. Suc. Tei, reprezentata legal de dl. Valentin Vacarus, având functia de Administrator.

Concursul ”Liceliada” este organizat în scopul identificării și premierii unor  noi   talente din rândul elevilor de liceu (clasele IX – XII) din Mun. București, premiile urmând a fi conferite participantilor reprezentati de părinți sau tutore.

“Concursul”  se desfășoară pe  parcursul  etapelor  de  Selecție  și  Participare,  astfel  cum  vor  fi  definite de Organizator în  cadrul  prezentului Regulament.

Concursul Liceliada nu se defășoară sub egida unităților de învățământ și nici în cadrul acestora.

 

Definirea termenilor utilizați în cadrul Regulamentului Concursului

 

Organizator„ – Societatea GODMOTHER SRL, cu sediul în București, sect. 2, Strada Dragoș Vodă, nr. 44, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9233/19.11.1997, CUI 9997589, atribut fiscal RO, cont bancar IBAN: RO52BRDE426SV60658044450 deschis la B.R.D. / Suc. Tei, reprezentată legal prin Valentin Văcăruș, cu funcția de Administrator.

“Candidat”  – persoana fizică ce  completeaza  Formularul  de  Inscriere  la  Concurs și își exprimă acordul în vederea participării la acesta, confirmând implicit faptul că are acordul părinților/tutorilor în cazul în care este minor ;

„Formular  de  Înscriere”  înseamnă  formularul  completat  de  Participant pe site-ul www.liceliada.ro,  cuprinzând acordul expres al acestuia pentru  înscrierea  la  Concursul Liceliada;

“Concursul”  înseamnă   competiția   organizată  în  vederea  descoperirii  unor   talente,

desfășurată  pe  parcursul  etapelor  de  Selecție.

 „Condiții de participare” înseamnă  criteriile   pe  care  Candidații  trebuie  să  le   îndeplinească  pentru  a  se putea înscrie și participa  în  cadrul  Concursului  și  care  fac  parte  integrantă  din prezentul Regulament;

„Participant”  înseamnă  orice  Candidat  care  se înscrie la Concurs, îndeplinește condițiile de participare și este  selectat  de  Organizator  pentru  a participa la una  sau  mai   multe  din  etapele  de desfășurare ale Concursului.;

II. CONDIŢII DE PARTICIPARE:

2.1. Orice persoană care dorește înscrierea la Concurs completează Formularul  de  Înscriere  pus la dispoziție de către Organizator (anexă – parte integrantă a prezentului Regulament) cu  scopul  de  a dobândi  calitatea de Participant în  cadrul  Concursului începând cu data de 17.02.2016, ora 00:01 și până la data de cel mai tarziu  10 aprilie 2016, ora 23:59. Dupa aceasta dată nu se vor mai primi înscrieri.

2.2. Organizatorul  își  rezervă  dreptul  de  a  suspenda  în  orice  moment  și  la  libera  sa  apreciere   procesul  de  Înscriere

2.3. Prin   completarea  și  trimiterea  Formularului  de  Înscriere   publicat  pe  site-ul http://liceliada.ro/inscrie-liceu/, candidatii  confirma că  au  citit  și  au acceptat  în  mod  expres  toate  dispozițiile  prezentului Regulament, iar toate datele și informațiile furnizate sunt complete, corecte și exacte (nume, prenume, varsta, unitatea de invatamant).

2.4. Organizatorul are dreptul de a invalida cererile/formularele de înscriere a persoanelor care nu îndeplinesc condițiile impuse prin prezentul Regulament, formulare incomplete sau incoerente, precum și cele care nu corespund realității, au un conținut care contravine ordinii publice, bunelor moravuri, au caracter politic și xenofob.

2.5 La concursul „Liceliada 2016” pot participa exclusiv elevi de liceu înscriși în clasele IX-XII, într-o instituție de învățământ preuniversitar (liceu) acreditată din Municipiul București, cu vârsta cuprinsă între 14 – 19 ani .

Opțional, aceștia pot fi însoțiti în momentele artistice prezentate de elevi ai școlilor generale, a căror prestație artistică va constitui exclusiv suport pentru participanți.

În cazul câștigării unui premiu de către momentul artisic în cauză, acesta se acodă exclusiv participantului licean declarat câștigător.

2.6. Pentru validarea înscrierii unui candidat acesta trebuie să prezinte în original următoarele documente:

– acordul scris din partea ambilor părinților sau tutorelui elevului pentru a putea participa la competiție și a prezenta numărul artistic cu care s-a înscris. Persoanele care se vor înscrie la Liceliada, vor primi de la Organizatori, via e-mail, un acord tipizat pentru părinți.

2.7. In concurs sunt admise doar liceele ai căror elevi isi pot prezenta abilitățile live, pe scenă, în cadrul a minimum 3 momente artistice care să se încadreze în durata maximă de 20 de minute în total.  Din cadrul unui singur liceu se pot înscrie oricâți elevi, fie individual, fie in grupuri, cu condiția ca momentele prezentate de aceștia să se încadreze în timpul alocat.

2.8 Jurizarea va fi realizata de catre juriul Liceliada in functie de 3 criterii: prezenta scenica, talent, diversitate.

 

III. DERULAREA CONCURSULUI

3.1. Participanții ale căror cereri îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulament și care sunt validați de către Organizator, vor fi contactati de către reprezentanții acestuia în vederea transmiterii în maxim 7 zile calendaristice de la data contactării a unui material demo cu momentul artistic cu care doresc să participe la Concurs, precum și a Acordului din partea părinților, semnat de aceștia. Materialul demo va putea fi transmis prin intermediul unui link video postat pe Facebook sau Youtube sau prin intermediul unui serviciu de transfer online (ex www.trimit.ro) .

3.2. Participanții care nu transmit organizatorului materialul demo solicitat și acordul părinților in termenul prevăzut la art. 3.1. sunt descalificati automat din Competiție.

3.3. Participantul garantează că materialul transmis organizatorului este un act artistic propriu, original și nu încalcă nici un drept de proprietate intelectuală protejat de lege recunoscut vreunui terț.

3.4. Organizatorul este exonerat de orice răspundere cu privire  la eventuale pretenții ale unor terți cu privire la drepturile de proprietate intelectuală pe care aceștia le-ar putea invoca cu privire la materialele audio-video înscrise în Concurs.

3.5. Concurentii înscriși trebuie să dea dovadă de bună – credință și originalitate în cadrul momentelor cu care sunt înscriși în Concurs, să facă dovada faptului că înteleg tematica proiectului, să transmita un mesaj pozitiv și să dea dovada de originalitate în cadrul competiției.

3.6. Momentele artistice înscrise în concurs nu sunt limitate ca tematică sau la o anumită categorie, putând fi reprezentat de o paletă largă de activități artistice (muzică, dans, coregrafie, desen, acrobații, etc).

3.7. Nu sunt admise în concurs momentele artistice care prezintă potențial pericol de vătămare corporală a concurenților sau a celorlalți participanți la show (spectatori, juriu, prezentatori, etc);

3.8. Nu sunt admise în concurs momentele artistice care conțin obscenități, limbaj vulgar, îndemn la comportament indecent, violent sau care prezintă mesaje cu caracter politic, xenofob, care îndeamnă la discriminare pe criterii de etnie, rasă, sex.

3.9. Este interzisă consumarea băuturilor alcoolice de către concurenți în timpul evenimentului;

3.10. Organizatorul are dreptul de a descalifica și de a exclude din Concurs fără preaviz, orice concurent care a încălcat prezentul Regulamentul privind conduita, încălcând prevederile art. 3.7. – 3.9. din acesta, dă dovadă de agresivitate si comunicări inadecvate (prin orice mijloace) față de organizatori, membrii juriului sau ceilalți concurenți;

3.10. Drepturile de difuzare a tuturor momentelor artistice înscrise în concurs sunt proprietatea organizatorului și vor putea fi publicate, cu menționarea autorului, pe paginile web oficiale dedicate acestui eveniment (site, facebook, youtube) sau ale sponsorilor, în scopuri de promovare a activității organizatorului/sponsorilor și a imaginii acestuia/sponsorilor concursului.

3.11. Concursul Liceliada se  desfășoară  în  cadrul  a  două  etape,  respectiv  Etapa  Selecției  și  Etapa  Participării în Finală, astfel:

(1) Etapa  Selecției  va  consta  în:

(I)Înscrierea  reprezintă  procesul  prin  care  orice  persoană  interesată  să  participe  la Concurs,  va  putea  completa   și  trimite  Formularul  de  Înscriere,  publicat  de   Organizator  la  adresa http://liceliada.ro/inscrie liceu/  până la data de 10 aprilie 2016.  Înscrierea  pe  site  nu  garantează  în   mod  automat  participarea  la  finala concursului din 21 aprilie.   (II) Preselecția reprezintă  procesul  prin  care  reprezentanții  Organizatorului  vor  selecta   din  rândul  Candidaților  persoanele  care  sunt  eligibile  pentru  a  participa  la  etapele   următoare  ale  Concursului  și  le  vor  trimite  acestora  o  invitație  la  finala concursului.  Decizia  în  ceea  ce  priveste  Candidații  selectați  în  acest  proces  aparține  exclusiv Organizatorului,  decizia  fiind  finală  și  irevocabilă;

(2) Etapa Participării în Finală reprezintă  procesul  în  care  Candidații  selectați  vor   prezenta momentele lor artistice în fața juriului, în cadrul evenimentului organizat la data de 21 aprilie 2016 la Cinema Pro din București;

Organizatorul  are dreptul  oricând  și  la  libera  sa  alegere  să  modifice,  să extindă,  să diminueze  sau  să  inceteze  Etapa  de  Selecție  sau  orice  alta  etapă  subsecventă  a  Concursului,   inclusiv  dar  fără  a  se  limita  la  structura,  conținutul,  regulile,  datele  de  desfășurare sau locațiile acestuia, în  vederea  obținerii  scopului  urmărit.

IV. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA FINALEI CONCURSULUI LICELIADA

 

4.1. După finalizarea selecției de către Organizator, la data de 11 aprilie 2016, ora 23:59, acesta va organiza în cadrul unui eveniment public, live, Finala Concursului Liceliada, eveniment în cadrul căruia participanții selectați au obligația de a prezenta pe scenă aproximativ același moment artistic cu care s-au calificat în finală.

4.2. Concurenții se vor prezenta în finală cu toate instrumentele/ suportul audio (negativul piesei, melodia pe care vor dansa etc, pe un CD audio sau memory stick ) necesare realizării actului artistic. Acestea vor fi testate în cadrul repetiției generale organizate în data de 21 aprilie 2016 la locația evenimentului – Cinema Pro din București.

4.3. Selecția câștigătorilor în finală se va realiza în urma notelor acordate de un Juriu format din 6 membri desemnați de către Organizator dintre personalităti reprezentative din domeniile muzică, dans, Radio/TV și din „descoperitori de talente”.  Juriul va fi condus de un președinte desemnat de către Organizator. Fiecare membru al juriului va acorda o nota între 1 și 10 fiecarui liceu, în funcție de cele 3 criterii de jurizare: prezență scenică, talent, diversitate.  Fiecare criteriu va fi notat cu un punctaj între 1 și 10, iar nota finală primită de liceu din partea unui jurat va fi totalul celor 3 note corespunzătoare criteriilor de jurizare. 

4.4. Hotărârile juriului sunt inatacabile. Nu se admit contestații. Criteriile de jurizare sunt: prezenta scenica, talent, diversitate.

4.5. În caz de egalitate de punctaje între licee, Președintele desemnat al juriului va lua decizia asupra liceului câștigător.

4.6. În urma jurizării vor fi desemnate 3 licee câștigătoare pe baza punctajului obținut începând de la cel mai mare, fiind acordate 3 premii, astfel:

 

Locul 1 : 10. 000 RON

Locul 2 : 5000 RON

Locul 3 : 2000 RON.

4.7. Premiile în bani sunt acordate  participanților câștigatori, iar în cazul echipelor ce au prezentat momentele artistice câștigătoare, suma de bani va fi împărțită în mod proporțional la numărul total de participanți. Plata premiilor se va efectua în conturile bancare ale părinților/tutorilor minorilor declarați câștigători care vor încasa premiul în numele acestora.

4.8. Sumele de bani plătite cu titlu de premiu vor fi supuse reglementărilor legale în vigoare cu privire la impozitarea câștigurilor realizate din premii ; impozitul pe venitul din premii va fi calculat , reținut și plătit de către organizator conform Codului Fiscal (Titlul IV, Cap.VIII, Art.110 )

V. Deciziile  Organizatorului 

Organizatorul  are  dreptul,  la  libera  sa  apreciere,  ca  pe  toata perioada  de  desfășurare  a   Concursului  să  refuze  orice   cerere  de  înscriere  în  Concurs sau  să descalifice  orice Candidat/Participant  care  nu  îndeplinește  unul  sau  mai  multe  din Condițiile de Participare sau care a încalcat oricare din dispozițiile Termenilor și Condițiilor de înscriere în  Concurs.  Toate sau oricare din deciziile referitoare la refuzul cererilor de înscriere ale Candidaților și/sau descalificarea Candidaților/Participanților vor  fi  luate de Organizator fără  nicio  limitare,  la libera sa  apreciere, deciziile acestuia fiind definitive și irevocabile. În  acest  sens,  Organizatorul  nu are obligația de a purta vreo corespondență în legătură cu refuzul  cererilor  de  înscriere a  Candidaților sau descalificarea  Candidaților/Participanților.

Organizatorul,  la  alegerea sa exclusivă,  va avea  dreptul să filmeze, să înregistreze audio,  vizual  și/sau audiovizual,  să  fotografieze, total  sau  parțial,  participarea Candidaților/ la  Concurs,  pe  toata  perioada  de  desfășurare a finalei .

Organizatorul  are dreptul  să  folosească   în  orice  mod  și  la  alegerea  sa  exclusivă,  numele  și  prenumele, imaginea,  vocea,  conversația, biografia, orice fotografii ale Candidaților/Participanților și orice înregistrări audio sau video  sau audiovizuale ale acestora,  inclusiv  dar  fara  a  se  limita  la,  inregistrarile unor  interviuri  in  care Candidatii/Participantii  au  avut  calitatea  de  intervievati  sau  orice  altă  calitate, în  scopul realizării sau promovării  Liceliadei.

Astfel, Organizatorul este autorizat  inclusiv,  dar fără a se limita  la,  să producă și să distribuie  bunuri de orice  fel (corporale  sau  necorporale)  în  legătură cu dreptul  său anterior  menționat  și/sau să  ofere servicii, fără să  fie obligat la plata oricărei  contraprestații, de  nicio  natura.

VI.Cesiunea  drepturilor  patrimoniale  de  autor    

Candidații prin reprezentanții lor (părinți/tutori, în cazul minorilor),  înteleg  pe  deplin și  sunt  de acord că prin completarea și  trimiterea Formularului  de Înscriere, respectiv a participării  la  Concurs, îi  cesionează  Organizatorului, cu caracter exclusiv, imediat, pe durata maximă  pentru  protecția  drepturilor conexe dreptului de autor prevăzută  de  Legea  nr.  8/1996  privind  drepturile  de  autor  și   drepturile  conexe  dreptului  de  autor  și  nelimitat   teritorial,  orice  drept  patrimonial  conex  dreptului  de autor decurgând din sau în  legătură cu  participarea  la Concurs,  Organizatorul  fiind îndreptățit,  dar nu  obligat,  inclusiv,  dar fără  a  se  limita la, să  includă toate sau oricare dintre prestațiile  Candidaților, parțiale sau integrale,  în  Concurs și/sau în  orice  formă de promovare  și/sau  de  distribuire  și/sau de exploatare a   Concursului,  indiferent  de  locul  în  care  acesta  se  desfășoară,  astfel încât aceste prestații  să  poată  fi  radiodifuzate, radiodifuzate secundar, retransmise  prin cablu, comunicate public în  lume  prin  orice  mijloc  media  și/sau în  orice format  existent acum sau în  viitor (inclusiv   prin  Internet  și  rețelele  de  telefonie  mobilă), împrumutate, închiriate,  distribuite,  importate  în   vederea  distribuirii  pe  piată.  De asemenea, Candidatii se obligă să exercite cu bună credință  drepturile  morale  aferente  drepturilor  conexe  dreptului  de autor, în caz contrar  Organizatorul având dreptul  să fie  despăgubit corespunzator prejudiciului suferit.

 

VII. Protecția  datelor  cu  caracter  personal    

Prin  participarea  la  Concurs,   Candidații  prin reprezentanții lor (părinți/tutori, în cazul candidaților minori) confirmă  cunoașterea  prevederilor prezentului Regulament și își exprimă  acordul  liber și neechivoc în privința acestora dar și  cu  privire la prelucrarea datelor cu  caracter  personal  de  către Organizator.

Organizatorul   se  obligă  să  prelucreze  datele  cu  caracter  personal  ale  Participantilor   si/sau  Candidatilor  la  Concurs,  în  scopul  organizării  și  desfășurării  Concursului în   conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.  677/2001 pentru protecția  persoanelor cu privire la   prelucrarea datelor cu caracter  personal și  libera  circulație  a  acestor  date,  completată și   modificată.

Candidații,  în calitate de persoane vizate,  au  conform  Legii  677/2001,  următoarele  drepturi:

  1. dreptul  la  informare  (art.12)  –  potrivit  căruia  persoana  vizată  are  dreptul  de  a  obține   informatii  cu  privire  la  identitatea  operatorului,  a  scopului  in  care  se  face  prelucrarea   datelor,  precum  si  orice  alte  informatii  suplimentare  impuse  de  lege;
  2. dreptul  de  acces  la  date  (art.13)  –  potrivit  caruia  persoana  vizata  are  dreptul  de  a  obtine   de  la  Organizator la  cerere  si  in  mod  gratuit  pentru  o  solicitare  pe   an,  confirmarea  faptului  ca  datele  care  ii  privesc  sunt  sau  nu  sunt  prelucrate  de  către   Organizator
  3. dreptul  de  intervenție  asupra  datelor  (art.14)   -­‐   potrivit  căruia  persoana  vizată  are   dreptul  de  a  obține  de  la  Organizator   la  cerere  și  în  mod  gratuit:  a)   după  caz,  rectificarea,  actualizarea,  blocarea  sau  ștergerea  datelor  a  căror  prelucrare  nu   este  conform  legii,  în  special  a  datelor  incomplete  sau  inexacte;  b)  după   caz,   transformarea  în  date  anonime  a  datelor  a  căror  prelucrare  nu  este  conformă  legii;  c)   realizarea  notificării  către  terțe  persoane  cărora  le-au  fost  dezvăluite  datele,  a  oricărei   operațiuni  efectuate  conform  lit.  a)  și  lit.  b),  dacă  o  asemenea  notificare  nu  se  dovedește   imposibilă  sau  nu  presupune  un  efort  disproporționat  față  de  interesul  legitim  care  ar   putea  fi  lezat;
  4. dreptul  de  opoziție  (art.  15)  –  potrivit  căruia  persoana  vizată  are  dreptul  de  a  se  opune   în  orice  moment,  în  mod  gratuit  și  fără  nicio  justificare,  ca  datele  care  o  vizează  să  fie   prelucrate  în  scop  de  marketing  direct,  în  numele  operatorului  sau  al  unui  terț,  sau  să  fie   dezvăluite  unor  terți  într‐un  asemenea  scop,  cu  excepția  cazurilor  în  care  există  dispoziții  legale  contrare;
  5. dreptul  de  a  nu  fi  supus  unei  decizii  individuale  (art.17)  –  potrivit  căruia  persoana  vizată   are  dreptul  de  a  cere  și  de  a  obține:  a)  retragerea  sau  anularea  oricărei  decizii  care   produce  efecte  juridice  în  privința  sa,  adoptată  exclusiv  pe  baza  unei  prelucrări  de  date   cu  caracter  personal,  efectuată  prin  mijloace  automate,  destinată  să  evalueze  unele   aspecte  ale  personalității  sale,  precum  și  competenta  profesională,  credibilitatea,   comportamentul  sau  alte  asemenea  aspecte;  b)  reevaluarea  oricărei  alte  decizii  luate  în   privința  sa,  care  o  afectează  în  mod  semnificativ,  dacă  decizia  a  fost  adoptată  exclusiv  pe   baza  unei  prelucrări  de  date  care  întrunește  condițiile  prevăzute  la  lit  a);
  6. dreptul  de  a  se  adresa  justiției  (art.18)  –  potrivit  căruia  persoana  vizată  se  poate  adresa   justiției  pentru  apărarea  oricăror  drepturi  garantate  de  Legea  677/2001,  fără  a  se  aduce   atingere  posibilității  de  a  se  adresa  cu  plângere  autorității  de  supraveghere.

La  cererea  oricărui  Participant  și/sau  Candidat,  Organizatorul   va  asigura  acestuia   exercitarea  oricăruia  dintre  drepturile  prevăzute  mai  sus.

Pentru  exercitarea  acestor  drepturi,   Candidatul prin reprezentantul său (părinți/tutore)  va  trimite  Organizatorului   o  cerere  întocmită  în  formă   scrisă,  datată  și  semnată.

Organizatorul este înregistrat ca operator de date cu caracter personal sub nr, 22516.

 

VIII. Modificarea  Termenilor  și  Condițiilor  de  înscriere  

Organizatorul va  putea  modifica,  rectifica  și/sau  revizui  în  orice  moment  și  la libera  sa alegere  oricare  din  dispozitiile Termenilor  si  Condițiilor

 

ATENȚIE! Concurenții sunt rugați să citească atent regulamentul.

Înscrierea în competiție reprezintă dovada acceptării regulamentului și asumarea obligativității respectării lui.